Kontakt

Thommy Lundström
Nattviolsvägen 13
271 71 Nybrostrand 

0411 - 55 07 74 
0730 - 67 27 34
thommylundstrom@yahoo.com